سونوگرافی NT , استخوان بینی

سونوگرافی NT , استخوان بینی

سونوگرافی NT

هدف از این نوع سونوگرافی تثبیت بیماریهای متعدد در مقطع زمانی سه ماه اول و دو هفته بعد از ان میباشد.

سونوگرافی استخوان بینی در هر سن حاملگی خصوصا بین هفته های ۱۱-۱۵ انجام میشود .

رویت نشدن این استخوان در جنین به طول بین ۴-۶۴mm احتمال سندروم داون را ۱۸برابر میکند. رویت نشدن این استخوان در جنین به طول بین ۶۴-۸۴mm احتمال سندروم داون را ۴۴ برابر میکند. هیپوپلازی ویا کوچکی استخوان نازال ( کمتر ا۲.۵mm متر در بین هفته های ۱۵-۲۰ ) و کمتر بودن اندازه ان از پرسنتایل ۲.۵%غیر طبیعی میباشد.

در سه ماهه اول : نبود استخوان نازال در ۶۷% بیماران trosomy 18 – -down و در ۹% بیماران turner دیده میشود.
در سه ماهه دوم : ۱.۲% جنینهای نرمال هیپولازی و کوچکی استخوانهای نازال دارند ولی بیماران down در ۶۲% و trisomy 18 در ۱۸% هیپولازی و کوچکی استخوان بینی دارند.

لازم به ذکر است که اسخوان بینی در هر سنی از حاملگی قابل اندازه گیری میباشد و ارزش تشخیصی دارد ولی به علت همراهی با سونوگرافی NT بیشتر در ماه های سه ماهه دوم استفاده میشود. شکل استخوان بینی و زاویه ان با استخوان پیشانی در تشخیص بسیاری از بیماریها در هر گروه سنی کمک کننده میباشد.

سونوگرافی NT در بین هفته های ۱۱ – ۱۴ انجام میشود و هدف از ان اندازه گیری مایع زیر پوست در ناحیه nگردن جنین میباشد.

در بعضی از بیماریها به علت اشکال در تشکیل سیستم لنفاتیک و یا به علت اشکال در کارکرد قلب جنین و یا به علت فرار مایع از داخل عروق به فضای بین سلولی در پشت گردن جنین افزایش مقدار مایع در زیر پوست دبده میشود. همانطور که در گرافی پایین دیده میشود در جنین بیمار نسوج نرم ناحیه گردن زیاد شده است.